top of page

Aplike pou kat rezidans ou nan Etazini poukont ou!

Èske ou marye, separe oswa divòse ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan ki pa vle ede w jwenn kat rezidans ou? Ou kapab aplike pou kat rezidans ou poukont ou, epi nou pare pou ede w.

Vinn fè pati de gwo group moun nou ede ranje stati yo deja nan fason sa a!

Biwo nou a resevwa gwo prim pou travay li

Travay biwo nou an rekonèt nan tout Etazini e Avoka Mariana Rossi-Abraham resevwa prim kòm "Avoka Imigrasyon pou ane 2022" a.

Nou ofri anpil opsyon pèman

Ou kapab kòmanse dosye ou a ak yon tikal kòb epi peye rès la aprè pa mòso.

Nou pale plizyè lang

Ekip nou an pale kreyòl e dispoze pou ede ou nan lang manman ou.  Nou pale Anglè, Pòtigè ak Espanyòl tou.

bottom of page